Algemene Voorwaarden Praktijk Elements (2023)

Artikel 1 Algemeen

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “wij” vorm. Waar ‘wij’ of ‘ons’ staat wordt Praktijk Elements bedoeld.

Praktijk Elements
Prins Hendrikstraat 14
2411 CT Bodegraven
info@praktijkelements.nl
KVK-nummer: 53330188
BTW-nummer: NL001430187B96

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen ons en de klanten waarop ik deze voorwaarden van toepassing heb verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Praktijk Elements

 • a) Wij zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • b) Wij zullen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is jou inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

 • a) Een gemaakte afspraak kun je maximaal 24 uur van te voren
  afzeggen.
 • b) Als de afspraak later dan 24 uur van te voren afgezegd wordt,
  ben je 100% van de kosten van de behandeling zoals wij dat
  hebben afgesproken verschuldigd
 • c) Indien jij meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in
  de salon komt, mogen wij de verloren tijd inkorten op de
  behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium
  berekenen.
 • d) Als jij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in
  de salon aankomt, kunnen wij de afspraak annuleren en het gehele
  afgesproken honorarium berekenen.
 • e) Als wij zijn verhinderd, zijn wij verplicht om dit zo spoedig
  mogelijk en uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan jou
  melden.

4. Prijzen

 • a) Wij vermelden alle prijzen van de behandelingen op de website. De prijzen van de producten zijn te vinden in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.
 • b) Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5. Facturering en betaling

 • a) Jij kunt de kosten voor de verrichte behandeling en/of de producten direct via pinbetaling of contant voldoen.
 • b) Indien dit niet mogelijk en/of wenselijk is zullen zij jou voor de verrichte behandelingen en/of de gekochte producten een factuur toesturen. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.
 • c) Jij betaalt het gefactureerde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum. Op de factuur zullen zij aangeven op welke manier je kunt betalen.
 • d) Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 • e) Als de termijn van 14 dagen is verstreken, terwijl je de factuur nog niet hebt betaald, ben je in verzuim. Dit betekent dat je vanaf dat moment aan ons wettelijke rente verschuldigd bent over het bedrag dat wij bij je in rekening hebben gebracht.
 • f) Indien wij invorderingsmaatregelen moeten treffen als je in verzuim bent, dan ben jij verplicht de kosten te voldoen die wij voor de invordering moeten maken. Deze kosten zijn minimaal 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten vallen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.
 • g) Door jou gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als jij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Persoonsgegevens & privacy

 • a) Jij voorziet ons vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 • b) Wij nemen de persoonlijke gegevens van jou op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart.
 • c) Wij nemen de privacy van onze klanten serieus en wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen in het kader van onze dienstverlening. Wij houden ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) stelt.

7. Geheimhouding

 • a) Wij houden alle vertrouwelijke informatie die jij hebt medegedeeld tijdens de behandeling geheim. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door jou is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • b) De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, wij verplicht zijn de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

 • a) Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door de jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijk aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 • b) Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging aan persoonlijke eigendommen die jij hebt mee gebracht naar de salon.
 • c) De totale aansprakelijkheid van ons wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 • d) De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.
 • e) In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je ons eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat wij in staat zijn om onze verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

9. Garantie

Wij geven jou één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

 • Jij andere producten dan de door de ons geadviseerde producten hebt gebruikt.
 • Jij de adviezen voor thuisverzorging niet hebt opgevolgd.
 • Jij het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen hebt opgevolgd.
 • Jij de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing hebt gebruikt.

10. Beschadiging & diefstal

Wij hebben het recht van jou een schadevergoeding te vorderen indien jij meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Wij melden diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

 • a) Mocht je ontevreden zijn over een door ons gegeven behandeling, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan ons laten weten, door een e-mail te sturen naar info@praktijkelements.nl. Wij ontvangen van jou dan een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat wij in staat zijn te reageren. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen wij niet in behandeling nemen. Wij streven er naar binnen 5 dagen op de klacht te reageren.
 • b) Als een klacht gegrond is, zullen wij de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor jou aantoonbaar zinloos is geworden en jij dit schriftelijk kenbaar maakt.
 • c) Wij zijn aangesloten bij ProVoet, KRP en De Huidprofessional.
 • d) Indien wij er samen niet uitkomen, dan kun jij voor klachten met betrekking tot een pedicurebehandeling een klacht indienen bij de Geschillencommissie (https://www.degeschillencommissie.nl/ consumenten/). Voor klachten met betrekking tot schoonheidsbehandelingen kan jij een klacht indienen bij Solopartners (https://www.dehuidprofessional.nl).
 • e) Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

12. Overig

11.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen ons en jou overeengekomen zijn.

11.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

11.3 Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail.

11.4 Wij zijn bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

11.5 Wij zullen de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het
geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter
voorleggen.
13.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen
voorleggen aan de rechter te Den Haag, die bij uitsluiting van andere
rechters bevoegd is kennis te nemen van ons geschil.
13.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.