1. Algemeen

Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt Praktijk Elements bedoeld.

Praktijk Elements
Prins Hendrikstraat 14
2411 CT Bodegraven
info@praktijkelements.nl
KVK-nummer: 53330188
BTW-nummer: NL001430187B96

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen mij en klanten waarop ik deze voorwaarden van toepassing heb verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Praktijk Elements

 1. Ik zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Ik zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is jou inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

 1. Een gemaakte afspraak kun je maximaal 24 uur van te voren afzeggen.
 2. Als de afspraak later dan 24 uur van te voren afgezegd wordt, ben je 100% van de kosten van de behandeling zoals wij dat hebben afgesproken verschuldigd
 3. Indien jij meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag ik de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 4. Als jij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, kan ik de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 5. Als ik ben verhinderd, ben ik verplicht om dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan jou melden.

4. Prijzen

 1. Ik vermeld alle prijzen van behandelingen en producten op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.
 2. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5. Facturering en betaling

 1. Jij kunt de kosten voor de verrichte behandeling en/of de producten direct via pinbetaling of contant voldoen.
 2. Indien dit niet mogelijk en/of wenselijk is zal ik jou voor de verrichte behandelingen en/of de gekochte producten een factuur toesturen. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.
 3. Jij betaalt het gefactureerde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum. Op de factuur zal ik aangeven op welke manier je kunt betalen.
 4. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 5. Als de termijn van 14 dagen is verstreken, terwijl je de factuur nog niet hebt betaald, ben je in verzuim. Dit betekent dat je vanaf dat moment aan mij wettelijke rente verschuldigd bent over het bedrag dat ik bij je in rekening hebt gebracht.
 6. Indien ik invorderingsmaatregelen moet treffen als je in verzuim bent, dan ben jij verplicht de kosten te voldoen die ik voor de invordering moet maken. Deze kosten zijn minimaal 15% van de
  openstaande facturen. Onder deze kosten vallen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.
 7. Door jou gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan,
  zelfs als jij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Persoonsgegevens & privacy

 1. Jij voorziet mij vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan ik aangeef dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor
  het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 2. Ik neem de persoonlijke gegevens van jou op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart.
 3.  Ik neem de privacy van mijn klanten serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) stelt.

7. Geheimhouding

 1. Ik houd alle vertrouwelijke informatie die jij hebt medegedeeld tijdens de behandeling geheim. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door jou is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, ik verplicht ben de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat ik ben uitgegaan van door de jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijk
  aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Ik ben niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging aan persoonlijke eigendommen die jij hebt mee gebracht naar de salon.
 2. De totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.
 4. In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

9. Garantie

Ik geef jou één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

 • Jij andere producten dan de door de mij geadviseerde producten hebt gebruikt.
 • Jij de adviezen voor thuisverzorging niet hebt opgevolgd.
 • Jij het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen hebt opgevolgd.
 • Jij de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing hebt gebruikt.

10. Beschadiging & diefstal

Ik heb het recht van jou een schadevergoeding te vorderen indien jij meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Ik meld diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

 1. Mocht je ontevreden zijn over een door mij gegeven behandeling, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door een e-mail te sturen naar info@praktijkelements.nl. Ik
  ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen. Ik streef er naar binnen 5 dagen op de klacht te reageren.
 2. Als een klacht gegrond is, zal ik de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor jou aantoonbaar zinloos is geworden en jij dit schriftelijk kenbaar maakt.
 3. Ik ben aangesloten bij ProVoet en Anbos.
 4. Indien wij er samen niet uitkomen, dan kun jij voor klachten met betrekking tot een pedicurebehandeling een klacht indienen bij de Geschillencommissie (https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/). Voor klachten met betrekking tot schoonheidsbehandelingen kan jij een klacht indienen bij Solopartners (https://www.anbos.nl).
 5. Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

12. Overig

 1. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
 3. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail.
 4. Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
 5. Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

13. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
 2. Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter te Den Haag, die bij uitsluiting van andere rechters bevoegd is kennis te nemen van ons geschil.
 3. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.